Kvalitetsarbete

ett systematiskt kvalitetsarbete med fokusområden

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.
Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

För att säkerställa att vi hela tiden befinner oss på rätt väg mot förskolans uppdrag genomför vi i enlighet med Skollagen och Förskolans läroplan ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete på Björboholms kooperativa förskola.

Vi arbetar med läroplanens alla delar varje dag, både i planerade aktiviteter men även i spontant uppkomna stunder där barnens frågor och funderingar får styra. Hela förskolans läroplan är alltså närvarande varje dag, men vi väljer varje år två läroplansmål som får stå i extra fokus. Ett gemensamt fokusmål för hela förskolan och ett fokusmål per respektive avdelning.

Dessa mål väljs utifrån en samlad resultatanalys utifrån vår årliga kvalitetsredovisning samt observation av barngruppens behov. Vi väljer alltså mål utifrån den kunskap om barnen och verksamheten som vi samlat på oss under föregående år.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som ett sätt att få barnen att reflektera över våra gemensamma upptäckter. Vi dokumenterar arbetet bl a genom film och bild och barnens egna teckningar och ritningar. Denna dokumentation ligger sedan till grund för fortsatt lärande för oss alla.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa mer om här:
Plan mot kränkning 21:22